Veselá u Mnichova Hradiště

O škole

Mateřská škola sídlí v přilehlé obci města Mnichovo Hradiště, ve Veselé. Budova se nachází v okrajové části obce.

Mateřská škola je umístěna v dolní části budovy, která není účelovým zařízením, ale v roce 1996 byla nápaditě zrekonstruována. Ve školním roce 2013 – 2014 došlo k výměně vchodových dveří a oken v celé budově. Dále byl instalován jídelní výtah. V roce 2015 bylo pořízeno spolu s novou fasádou i zateplení celé budovy školy. V roce 2019 proběhla rekonstrukce podlah v obou třídách mateřské školy. V přízemí budovy je hlavní vstup, kuchyně, chodba a vstup na školní zahradu pro všechny uživatele budovy. V prostorách MŠ se nacházejí dvě herny. Jedna z nich slouží k pohybovým aktivitám a jako nestabilní ložnice – je vybavena odpočinkovými hygienickými podložkami. V druhé herně jsou stolečky, police se stavebnicemi, velký prostor na hru a herní prvek hrad. Dále je v MŠ šatna, sklad, hygienická zařízení (umývárna s toaletou), letní třída (altán) a průběžně dětskými herními prvky vybavovaná, školní zahrada, kterou lemují stromy a keře. Vedle budovy se nachází fotbalové hřiště, oddělující školu od trati a dálnice. V sousedství školy můžeme využívat dětské hřiště vybavené dřevěnými průlezkami a houpačkami.

Technický i hygienický stav všech prostor MŠ odpovídá požadovaným normám. Vybavení MŠ je kvalitní, vysoce účelné, bezpečné, odpovídá estetickým nárokům a stanovené kapacitě. Ve třídě si děti mohou vybrat z velkého množství hraček, sportovního nářadí i náčiní a výtvarných materiálů. Hračky a materiály jsou uloženy tak aby na ně děti viděly a mohly si je samy brát.Všechny práce jsou vystavovány tak, aby si je mohli prohlížet i rodiče. Poškozené věci se průběžně vyměňují za jiné, nebo se opravují.

Do MŠ se přijímají děti s trvalým bydlištěm v Mnichově Hradišti a spádových obcích. Podle kapacity školy lze ale po uzavření „Smlouvy o umístění dítěte“ umístit i jiné děti. Zpravidla bývají přijaty děti od tří do sedmi let, výjimečně děti mladší. Kapacita MŠ je 25 dětí a je jednotřídní.

MŠ při plnění různých aktivit a při výchovně vzdělávací práci celoročně spolupracuje se Základní školou v Mnichově Hradišti, Studentské ulici – odloučené pracoviště ve Veselé, s rodiči, s hasiči, s osadním výborem a vedením města Mnichovo Hradiště.

Kromě tematických celků, které jsou uspořádány do speciálně navržených integrovaných bloků, připravuje MŠ pro děti specifické dílčí projekty„Veselé dny“, které zahrnují např. Den Země, návštěvu knihovny, kulturní akce, výlety, MDD, pouštění draků, karneval.


Historie školky

Mateřská škola Mnichovo Hradiště – Veselá byla do provozu uvedena 1. 5. 1940 a sídlila v budově národní školy (ta začala fungovat 22. 8. 1897). V roce 1996 byla provedena celková rekonstrukce budovy (v budově se nachází i ZŠ a ŠJ). Do sítě škol a školských zařízení byla mateřská škola zařazena 2. 4. 1996.

MŠ ve Veselé se 1. 1 . 2003 stala odloučeným pracovištěm MŠ města Mnichovo Hradiště.